Naito Brewing Co., Ltd. Naito Brewing Co., Ltd.

Naito Brewing Co., Ltd.

Products of Naito Brewing Co., Ltd.

Naito Brewing Co., Ltd.的产品

Naito Brewing Co., Ltd.的產品

Kuramoto Name 酿酒厂名称 釀酒廠名稱
Naito Brewing Co., Ltd. Naito Brewing Co., Ltd. Naito Brewing Co., Ltd.
Major Brand 主要品牌 主要品牌
KISOSANSEN KISOSANSEN KISOSANSEN
Location 地址 地址
52-1 Kabutoshindentakasuka ,Sobue-Cho, Inazawa-Shi, Aichi, 495-0022 Japan 52-1 Kabutoshindentakasuka ,Sobue-Cho, Inazawa-Shi, Aichi, 495-0022 Japan 52-1 Kabutoshindentakasuka ,Sobue-Cho, Inazawa-Shi, Aichi, 495-0022 Japan
Foundation 创建 創建
Bunsei 9 (1826) Bunsei 9 (1826) Bunsei 9 (1826)
WEB
https://www.naitojouzou.com/

Keiyo Trading Co.,Ltd.

3-16 Shin Ogawa Machi, Shinjyuku-Ku,
162-0814, Tokyo, Japan

TEL. +81-3-3235-3133 FAX. +81-3-3235-3134

Copyright © 2019 KEIYO TRADING All Rights Reserved.